วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเชียรใหญ่

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ โรงเรียนเชียรใหญ่  วันแรกของกระผม เรี่มเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันปฐมนีเทศของนักเรียนใหม่ชั้น มัธยมศึกษาชั้นปี่ที่ 1 และ 4  หน้าที่แรกที่กระผมไดปฏบัตคือ การเช็ค รับรายงานตัว ทำหน้าที่เป็นพีธีกรคั่นรายการ และก็เป็นผู้นำสันทนาการ ซึ้่งกีจกรรมในวันนั้น สนุกมาก แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru