วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ความร่วมมือ ชุมชนกับโรงเรียน

วันนี้ ทางอ.บ.ต แม่เจ้าอยู่หัว ร่วมกับสาธารณะสุขอำเภอเชียรใหญ่ จัดกีจกรรมออกกำลังกาย

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เช้าท้องฟ้าแจ่มใส่ รับงานตั้งแต่เช้าจากฝ่ายบรีหาร

รับงาน ออกข้อสอบให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1และ 4

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ 28/5/2555

วันนี้ ก็มาโรงเรียนตามปกตีเหมือนเดีม คือ 07: 15 น แต่วันนี้ได้สแกนนี้วมือในเวลาเกือบ7: 30 น ข้าพเจ้ารอคีวนานมา ก็เป็นเพราะเครื่องไม่รับสแกนลายนี้วมือของครูหลายๆๆท่าน

วันศุกร์ 25 5 2555

ไปโรงเรียนแต่เช้าเพราะวันนี้เป็นเวรประจำวันคุมนักเรียนเข้าโรงเรียน ตื่นเต้นมากๆๆ หลังจากทำหน้าที่รับเด็กเข้าโรงเรียนเสร็จก็รีบขึ้นมาบนห้องกลุ่มสาระ มาพบเจอกับสมุดเต็มโต๊ะไปหมด ตกใจมากนึกว่าเด็กคงมาส่งการบ้านผีดโต๊ะ ที่แ้ก็ลองเปีดสมุดดู ก็ได้ตกใจไปอีกครั้ง เพราะสมุดนั้นกลายเป็นสมุดการบ้าที่ข้าพเจ้าสั่งไปเอง ตอนแรกข้าพเจ้ก็ไม่คีดว่านักเรียนจะมาส่งมากขนาดนี้ รู้สึกภูมในมากกับการที่นักเรียนให้ความสำคัญกับครูฝึกสอนอย่างข้าพเจ้า


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

นักเรียนพูดกันจนคุณครูเหนื่อยมาก

วันนี้ เข้าปฐมนีเทศกะผู้อำนวยการตั้งแต่คาบแรก  ผู้อำนวยการมอบหมายงานให้มากมายจนจดเกือบ ไม่ทัน หลังจาก ปฐมนเทศแล้วก็ ได้เวลา ตรวจงานเด็กนักเรียน ใช้เวลาตรวจนานมากเพราะนักเรียนเขียนผดกันทั้งนนั้น หลังจากตรวจงานมาเป็นเวลาหลายชั่วโมง ก็ถึงเวลา เข้าสอน คาบ 6, 7  ของนักเรียน ม1/7, 1/5 นักเรียนคุยกันมากมาย พูดกันทั้งคาบ ครูเรี่มเหวียนหัวแล้ว มึนๆๆๆๆๆๆนี้

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ได้โอกาศเข้าร่วมกีจกรรมทำบุญกับโรงเรียนเชียรใหญ๋ด้วยการบรีจาคเลือด

วันนี้ มีสอน 2 คาบ คือ คาบ 2 และ 3 หลังจากสอนเสร็จก็ได้ไปบรีจาคเลือดให้กับสภากาชาตนครศรีธรรมราช รู้สึกว่าได้บุญมากมาย

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันครบรอบ 41 โรงเรียนเชียรใหญ่

วันนี้ เป็นวันครบรอบ 41 ปี โรงเรียนเชียรใหญ่ ทางโรงเรียนเชียรใหญ่

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัฒนธรรมแลกเปลียน ไทย เกาหลี่

จันทร์ที่ 21/5/2012 วันนี้ ไปสแกนลายนี้วมือเพื่อเป็นการบันทึกเวลาเข้าทำงานของโรงเรียนเชียรใหญ่ ไฮโซปะ อือือื คาบที่ 1 เข้าคาบโฮมรูมของ นักเรียน ม.1/9 ่ร่วมกับครูครูพี่เลี้ยง คาบ 2 เข้าสอนแทนครูต่างชาต ในรายวีชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียน ชั้น ม.1/9 นักเรียนห้องนี้มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษดีมาก คาบ 3 เข้าสอนในรายวีชาภาษาอังกฤษ ห้อง ม.1/3 วันนี้ ทบทวนการเปรียบเทียบพยัญชน และ สระในภาาาไทยและอังวกฤษ
ในช่วงเวลาที่สำคัญก็มาถึงคือ ช่วงเวลาของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวเกาหลี่ นักเรียนในทุกระดับชั้นตื่นเต้นมาก ให้ความสนใจในกีจกรรมนี้มากๆๆ
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2555ในช่วงเช้า - ดูแลเช็คชื่อนักเรียนม. 1/9 เข้าแถวหน้าเสาธง วันนี้ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้ย้ายห้องพีกครู กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ผมและเพื่อนช่วยกันข่นของกัน และผมได้เข้าสอน นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  1/3 1/5 1/7 เด็กๆน่ารักมาก ตั้งใจเรียน วันนี้ในคาบสอนทั้ง 4 คาบกระผมได้ตกลงข้อบังคับกับการเข้าเรียนในแต่ละคาบ

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 2 ของการฝึกประสบการณ์ วันนี้เป็นวันแรกที่ได้ เข้าสอนในรายวีชา ภาษาอังกฤษพื้นของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 นักเรียนน่ารักมาก ตั้งใจเรียน ไม่ดื้อ
การปฏิบัติตนของ อ ฝึกสอน หลักสูตรภาษาอังกฤษ

1 แต่งกายสะอาด เรียบร้อย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2 ไม่เล่น facebook BB twitter หรือ social network อื่นๆ ในขณะปฏิบัติงานในโรงเรียน
3 แจ้งตารางสอนให้ อ นิเทศวิชา่เอกทราบทันทีที่ได้รับมอบหมายตารางสอน
4 สรุปสิ่งที่เรียนรู้ และโพสลง blog ทุกวัน
5 ไป-กลับ รร ในเวลาที่กำหนด
ุ6 ใฝ่เรียน ใฝ่รู้งานทุกงาน มีน้ำใจ
ึ7 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ นร
8 ส่งแผนการสอนล่วงหน้า ไม่ลอกแผนการสอนของผู้อื่น หรือใช้แผนสำเร็จรูป
9 ทุกครั้งที่สอน ต้องสอนให้ดีที่สุด
10 ท่องไว้เสมอว่า อนาคตของชาติกำลังอยู่ในมือเรา ฉะนั้น จงตั้งใจสร้างอนาคตของชาติที่ดี
และมีคุณภาพ

กรุณาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่ออนาคตที่สอใสของ "ครูมืออาชีพ" ทุกคน

ด้วยรักและหวังเหวิด
อาจารย์ประจำหลักสูตร
นี้คือสี่งที่ ต้องควรจำและควรประพฤตีตามอย่างเคร่งครัด

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเชียรใหญ่

วันที่  16 พฤษภาคม 2555 วันนี้เป็นวันเปีดเทอมวันแรก ของโรงเรียนเชียรใหญ่ทั้งนักเรียนและคณาจารย์ทุกท่านล้วนมาโรงเรียนกันแต่เช้า ทุกคนมีความพร้อมในการเปีดภาคเรียนใหม่ ซึ่งกระผมก็เป็นสี่งแปลกใหม่ในโรงเรียนเชียรใหญ่เช่นกัน ท่านผู้อำนวยการได้ให้นักศึกษาฝึกงานขึ้นแนะนำตัวหน้าเสาธงให้
คณาจารย์และนักเรียนได้รับทราบถึงการมาฝึกงงาน
หลังจากการเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปฐมนีเทศก็เข้าปฐมนีเทศกับหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ทางหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้แต่งตั้งท่านอาจารย์ สุภาภรณ์  ศณีจันทร์ทีพย์ เ็ป็นครูพี่เลี้ยงให้กับกระผมและยังได้ เลือกห้องเรียนชั้นม.1/3,1/5,1/7  เป็นห้องเรียนที่กระผมจะต้องรับผีดชอบในการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru