วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การเดินสวนสนาม ลูกเสือ โรงเรียนเชียรใหญ่ 27 / 06 2555 การเดินสวนสนาม เป็นระเบียบแถวอย่างหนึ่งที่ใช้ในพิธีการที่สำคัญของกิจการลูกเสือ เป็นการรวม
ลูกเสือจำนวนมากเพื่อรับการตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เช่น วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันปิยมหาราช หรือการเดินสวนสนามเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น บางครั้งอาจเป็น
การเดินสวนสนามเพื่อฝึกความพร้อมเพรียง ความแข็งแรงของลูกเสือ ซึ่งเป็นการฝึกให้ลูกเสือรู้จักปฏิบัติหน้าที่
ของตนในการปฏิบัติร่วมกันเป็นหมู่คณะ

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ช่วงเตรียมตัวการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี

นักเรียนจะมีการเข้าคณะสีเพื่อทำการซ้อมเชียร์ซ้อมกีฬาคัดตัวนักกกีฬา  นักเรียนมีความสนุกมากมายในการเข้าร่วมกีจกรรมมากมาย
ในด้านการเรียนการสอน
นักเรียนบางคนอาจจะมีปัญหาใรด้านการเรียนเพราะจะเรียนไม่ทันเนื่องมาจากเวลาเรียนน้อย การสอนก็คืบหน้าน้อย และในช่วงนี้มีนักเรียนหนีเรียนค่อนข้างมาก ตอนนี้ การจัดการกับเด็กหนีเรียน ได้มีการจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยมีความร่วมมือระหว่านักศึกษาฝึกสอน ครูพี่เลียง หัวหน้ากลุ่มสาระ และผู้อำนวยการ ร่วมกันจัดการหาเหตุผลถึงสาเหตุของนักเรียนที่หนีเรียน

บรรยากาศในวันไหว้ครูของโรงเรียนเชียรใหญ่

ในวันไหว้ครู กระผมได้เป็นตัวแทนของนักศึกษาฝึกสอนและยังได้เป็นตัวแทนของศีษย์เก่าด้วย ผมภาคภูมใจมากที่ได้รับหน้าที่อันมีเกียรตีงานนี้
ตารางสอนใหม่ เพี่มคาบสอนครับผม

        ในอาทีตย์ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลง ตารางสอนใหม่ โดยมีการเพี่มคาบสอนคือคาบเรียนของนักเรียนชั้น 1/9 เนื่องจาก ครู EP.ใหม่ยังไม่มา


 บรรยากาศในวันไหว้ครูของโรงเรียนเชียรใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันซ้อมถือพาน

วันนี้ เป็นเช้าที่ แจ่มใส่ นักเรียนมาเข้าแถวตอนเช้ากัน ในรูปแบบการเข้าแถวเป็นระบบคณะสี กระผมได้มีสีสังกัดคือ สีฟ้า นักเรียนสีฟ้า มาเข้าแถวกันอย่างมีระเบียบโดยมีการจัดการของรุ่นพี่ ม. 6 หลังจากเข้าแถว ได้มีการประกาศขอพบตัวแทนในการถือพานวันครู ทั้งหมดมาซ้อมพร้อมกันที่ หอประชุมใหญ่


บรรยากาศในการจัดการซ้อมพีธีถือพานไหว้ครู

หลังจากซ้อมพีธีเสร็จ ก็เข้าไปช่วยนักเรียนม1/9 ซึ้งเป็นนักเรียนในที่ปรึกษา ร่วมกันระดมสมองช่วยสร้างสรรค์ในเรื่องการทำพานไหว้ครูว่าจะออกมาในรูปแบบใด และจะต้องใช้จ่ายงบประมาณเท่าไร
หลังจาก ร่วมกันสร้างสรรคพานไหว้ครู  ก็ลงมือจัดพานไหว้ครู จนเสร็จ เลยได้พานไหว้ครูออกมาเป็นดังรูปที่ปรากฏ
พานไหว้ครู ของนักเรียนชั้น ม1/9 

Friday

วันนี้มี สอน 3 คาบ อาจจะมีเวลาว่าเลยเข้าไปช่วยงานในฝ่ายวีชาการ งานที่ได้รับให้ช่วยคือ จัดเรียงเอกสาร กรอกข้อมูลส่วนตัวของนั้กเรียนชั้น ม1 และ ม 4  หลังจากช่วยงานเรียบร้อยกได้เข้ามาบันทึกแบบบันทึกการฝึกสอน

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru