วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

notto***Nattapon Chanpan***

 If-Clause

แบบ ที่ 1 If + Present Simple, Present Simple
วิธีใช้ ใช้กับเหคุการณ์ที่เป็นความจริง
แบบ ที่ 2 If + Present Simple, Will + V1
วิธีใช้ ใช้กับเหคุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน

แบบ ที่ 3 If + Past Simple, would + V1 (would แปลว่า น่าจะ) (Past Simple à V2)
วิธีใช้ ใช้กับเหคุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในปัจจุบัน หรือ อนาคต


แบบ ที่ 4 If + Past perfect, would have + V3 (Past perfect -> Had + V3)
 วิธีใช้ ใช้กับเหคุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในอดีต


In class 8
Genre- Text types
1.Narative = tell story, usually to entertain.
2. Recounts = personal, factual- tell what happen.
3. Information reports = provide factual information.
4. Instruction = tell the listener or reader what to do.
5. Explanations = explain how or why something happen.

6. Expository texts = present or argue viewpoints.
                  In class 5
Aspects: การณ์ ลักษณะ
มุมมองที่ผู้พูดมี ต่อเหตุการณ์นั้นๆ เช่น ผู้พูด พูดว่าเสร็จสิ้นแล้ว, กำลังเกิดขึ้น, เพิ่งเริ่มต้น, หรือเกิดซ้ำๆ
1. Progressive aspect
1) กำลังดำเนินอยู่
1.1)
เหตุการณ์ ที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง e.g. She was sleeping.
1.2)
เกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็ว แต่ เกิดขึ้นซ้ำๆ e.g. The boy is hitting my dog with a stick.
1.3)
เหตุการณ์ที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ e.g. I am writing a book on global warming.
1.4)
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่ว คราว e.g. She is living in London.                                                           
2. Perfective aspect
1) เหตุการณ์ เกิดขึ้นแล้ว เชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือเวลาภายหลัง e.g. the thief had run away when the police arrive.1. คนส่วนใหญ่เชื่อว่า สุนัขเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์
Most people believe that dog's are man's best friends.
2.
ปัจจุบัน อัตราการว่างงานในประเทศไทย อยู่ที่ 28 เปอร์เซ็นต์
At present the unemployment in Thailand is 28 %.
3.
น้อง สาวฉันดื่มนม 1 แก้ว ทุกเช้า
My sister drinks a glass of water every morning.
4.
ตอน ที่ฉันยังเด็ก ฉันดื่มนมทุกวัน
When I was young I drank a glass of water.
5.
นิดโทรมาหาฉันเมื่อสองสาม วันก่อน
Nid called me a few days ago.
6.
ตั้งแต่น้อยลาออกจากงาน เขาไม่เคยโทรมาหาฉันเลย
Since Noi quit the job, She has never called me.
7.
รัฐบาล ประกาศขึ้นน้ำมันแล้ว
The government has announced an increase in oil price.
8.
เล็กไปประเทศญี่ปุ่นมาสองครั้งแล้ว
Lek has been to Japan twice.
9.
ใหญ่ไปอเมริกาแล้ว จะกลับมาเดือนหน้า
Yai has gone to the states and will be back next month.
10.
คุณ ทำงานหนักมาตลอด ตอนนี้ควรจะพักผ่อนบ้างได้แล้ว
You have been working hard, Now you should rest.
11.
ระหว่าง ที่ฉันรอพบหมอ ฉันอ่านนิตยสารจบไปสองเล่ม
When I was waiting for seeing the doctor, I read two magazines.
12.
ศักดิ์ สูบบุหรี่มานาน 30 ปี แต่เขาเลิกสูบบุหรี่ แล้ว เมื่อ สองปีก่อน
            
                                                  In class  4

If clause

1. If + V1, will/may/can+ v1
Present, real/possible

- If I don't understand translation 2 couse thoughtly, I may fail it.
- If she comes, I will go there.
- If you study hard, you will pass an exam.
- If it dose't rain this afternoon, I will go to the Ocean.
- If you heat water, it boils.
- If you get here water, it boils.
- If you grt before seven, we can catah the early train.
- I can't drink alcohol If I have to drive.

2. If+ v2, would/could/ might+ v1
present/ unreal/impossible

- Nobody told me that you were in hospital. If I had Know I would have visited you.
- If I have enough money, I will go to Japan.
- I won't go outside If the weather is cold.
- If i have time, I will help you.
- If you eat too much, you will get fat.

3. If had + v3, would, should, could, might+v3
past, unreal/Impossible

- If knew her name, I would tell you.
- She would be safer If she had a car.
- It would be nice If you helped me do the housework.
- If I were you, I would call her.
- If were you, I would not say that.

              In class 3
Progessive aspect
Definition
Progessive aspect is a countinuous aspect that expresses processes, not states.
Example
- The be+ ing construction indicates progressive aspect. Its characteristic of expressing processes rather than states can be seen in the following example:
-Fred is silly.
-Fred is being silly.
The first example is stative the second is processual and paraphrasable as "Fred is acting in a silly manner.
The progressive or continuous aspect is formed with the auxiliary verb to be +- ing the present participle. It shows that an action or state past,present, or future was is or will be unfinished at the time referred to:
I'm reading Nelson Mandela's autobiography. She was having a shower when the phone rang.


                                          In class 2
Modality (
ทีศนะภาวะ)
คือ ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ที่พูด

communitive compitence
1. Linguitics
2. Sociolinguitics
3. Discouse text, beyond sentence.
4. Strategic, pragmatic

              1. prehaps
              2.can
              3. Shall
              4. Might
             5. Could
             6. May be

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru