วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การเดินสวนสนาม ลูกเสือ โรงเรียนเชียรใหญ่ 27 / 06 2555 การเดินสวนสนาม เป็นระเบียบแถวอย่างหนึ่งที่ใช้ในพิธีการที่สำคัญของกิจการลูกเสือ เป็นการรวม
ลูกเสือจำนวนมากเพื่อรับการตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เช่น วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันปิยมหาราช หรือการเดินสวนสนามเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น บางครั้งอาจเป็น
การเดินสวนสนามเพื่อฝึกความพร้อมเพรียง ความแข็งแรงของลูกเสือ ซึ่งเป็นการฝึกให้ลูกเสือรู้จักปฏิบัติหน้าที่
ของตนในการปฏิบัติร่วมกันเป็นหมู่คณะ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru