วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Friday

วันนี้มี สอน 3 คาบ อาจจะมีเวลาว่าเลยเข้าไปช่วยงานในฝ่ายวีชาการ งานที่ได้รับให้ช่วยคือ จัดเรียงเอกสาร กรอกข้อมูลส่วนตัวของนั้กเรียนชั้น ม1 และ ม 4  หลังจากช่วยงานเรียบร้อยกได้เข้ามาบันทึกแบบบันทึกการฝึกสอน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru