วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 2 ของการฝึกประสบการณ์ วันนี้เป็นวันแรกที่ได้ เข้าสอนในรายวีชา ภาษาอังกฤษพื้นของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 นักเรียนน่ารักมาก ตั้งใจเรียน ไม่ดื้อ
การปฏิบัติตนของ อ ฝึกสอน หลักสูตรภาษาอังกฤษ

1 แต่งกายสะอาด เรียบร้อย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2 ไม่เล่น facebook BB twitter หรือ social network อื่นๆ ในขณะปฏิบัติงานในโรงเรียน
3 แจ้งตารางสอนให้ อ นิเทศวิชา่เอกทราบทันทีที่ได้รับมอบหมายตารางสอน
4 สรุปสิ่งที่เรียนรู้ และโพสลง blog ทุกวัน
5 ไป-กลับ รร ในเวลาที่กำหนด
ุ6 ใฝ่เรียน ใฝ่รู้งานทุกงาน มีน้ำใจ
ึ7 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ นร
8 ส่งแผนการสอนล่วงหน้า ไม่ลอกแผนการสอนของผู้อื่น หรือใช้แผนสำเร็จรูป
9 ทุกครั้งที่สอน ต้องสอนให้ดีที่สุด
10 ท่องไว้เสมอว่า อนาคตของชาติกำลังอยู่ในมือเรา ฉะนั้น จงตั้งใจสร้างอนาคตของชาติที่ดี
และมีคุณภาพ

กรุณาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่ออนาคตที่สอใสของ "ครูมืออาชีพ" ทุกคน

ด้วยรักและหวังเหวิด
อาจารย์ประจำหลักสูตร
นี้คือสี่งที่ ต้องควรจำและควรประพฤตีตามอย่างเคร่งครัด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru