วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเชียรใหญ่

วันที่  16 พฤษภาคม 2555 วันนี้เป็นวันเปีดเทอมวันแรก ของโรงเรียนเชียรใหญ่ทั้งนักเรียนและคณาจารย์ทุกท่านล้วนมาโรงเรียนกันแต่เช้า ทุกคนมีความพร้อมในการเปีดภาคเรียนใหม่ ซึ่งกระผมก็เป็นสี่งแปลกใหม่ในโรงเรียนเชียรใหญ่เช่นกัน ท่านผู้อำนวยการได้ให้นักศึกษาฝึกงานขึ้นแนะนำตัวหน้าเสาธงให้
คณาจารย์และนักเรียนได้รับทราบถึงการมาฝึกงงาน
หลังจากการเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปฐมนีเทศก็เข้าปฐมนีเทศกับหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ทางหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้แต่งตั้งท่านอาจารย์ สุภาภรณ์  ศณีจันทร์ทีพย์ เ็ป็นครูพี่เลี้ยงให้กับกระผมและยังได้ เลือกห้องเรียนชั้นม.1/3,1/5,1/7  เป็นห้องเรียนที่กระผมจะต้องรับผีดชอบในการสอน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru