วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัฒนธรรมแลกเปลียน ไทย เกาหลี่

จันทร์ที่ 21/5/2012 วันนี้ ไปสแกนลายนี้วมือเพื่อเป็นการบันทึกเวลาเข้าทำงานของโรงเรียนเชียรใหญ่ ไฮโซปะ อือือื คาบที่ 1 เข้าคาบโฮมรูมของ นักเรียน ม.1/9 ่ร่วมกับครูครูพี่เลี้ยง คาบ 2 เข้าสอนแทนครูต่างชาต ในรายวีชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียน ชั้น ม.1/9 นักเรียนห้องนี้มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษดีมาก คาบ 3 เข้าสอนในรายวีชาภาษาอังกฤษ ห้อง ม.1/3 วันนี้ ทบทวนการเปรียบเทียบพยัญชน และ สระในภาาาไทยและอังวกฤษ
ในช่วงเวลาที่สำคัญก็มาถึงคือ ช่วงเวลาของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวเกาหลี่ นักเรียนในทุกระดับชั้นตื่นเต้นมาก ให้ความสนใจในกีจกรรมนี้มากๆๆ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru